Medicinsk rådgivning

Sjukvården kan ibland verka närmast oöverskådligt stor och vittförgrenad. Patienter förutsätts idag fatta alla möjliga sorters beslut – det kallas medbestämmande, ”patientautonomi”. Detta är oftast något bra, men kan vara krävande. Kanske får man inte den fulla information man skulle behöva, kanske får man motstridiga budskap, kanske är man orolig för en utredning, ett ingrepp eller en behandling.

Läkare och andra i vården besjälas oftast av viljan att stödja och hjälpa men tiden är ofta knapp. Svåra beslut måste få ta tid, många saker ska vägas in. Det kan vara av stor vikt att i lugn och ro få tala med någon utomstående som är både medicinskt erfaren, men också öppen för psykologiska existentiella och etiska frågor.

Beslut kring sjukdomar är ibland svåra. Det kan gälla en själv, och det kan gälla anhöriga.
Vilka hänsyn skall jag ta, vad väger tyngst?
Vilka olika möjligheter finns?
Kan jag leva med mitt beslut på längre sikt?

Sådana samtal är jag van att föra och de ska få ta den tid som behövs för förståelse och insikt. Ibland behöver jag ha tillgång till journalhandlingar som då kan genomlysas och framstå i ett klarare ljus. Jag remitterar inte till undersökningar, och förskriver inte mediciner.